Италиански културен институт - София 
Знаме на Италия
Лого на италианските културни институти: полусфера от склуптурата на Помодоро на червен фонизображение на картината "Идеалният град" на Пиеро де ла Франческа
italiano | ново
| Институтът
| Културни изяви
| Изучаване на италиански език
| Библиотека
| Възможности
>Езикови курсове-
>>Програма-
>>Как и къде да се запишем-
>>Методи и нива-
>>Преподаватели-
>>Самооценка-
>>Изпити и сертификати-
>Стипендии-
>Сертификати-
>Изучаване на италиански on line-
>Курсове на територията-
>Курсове за чужденци в Италия-

Езикови курсове

КУРСОВЕ ПО ИТАЛИАНСКИ ЕЗИК – 2014/2015 г.

Италианският културен институт в София организира курсове по италиански език с различна типология:
- стандартни (5, 6 и 8 часа седмично)
- интензивни (10 и 12 часа седмично)
- специализирани
- курсове за изпит ЧЕЛИ

Структура на езиковите курсовете

Езиковите курсове, предлагани от Италианския културен институт са структурирани в: 2 модула по 90 уч.ч. за първите две нива и 9 модула по 80 уч. часа, съобразени с шестте нива на Общата европейска езикова рамка (ОЕЕР), разработена от Съвета на Европа. 
                     
Курсът за начинаещи (A1) е насочен към започващите да учат италиански език с желание да общуват самостоятелно в реална среда. При приключване на нивото, курсистите са в състояние да водят елементарен разговор в непосредственото си обкръжение.
Базисното ниво (А2) е предназначено за тези, които вече притежават известни знания по езика. В края на обучението си в това ниво те могат да общуват в обичайни за тях ситуации, да четат кратки и лесни, като лексика и граматика, текстове, да водят кратки бележки, имат достатъчен набор от думи, за да изразяват своите ежедневни потребности.

Праговото ниво (B1.1 – B1.2) е насочено към притежаващите основни знания и умения, необходими за общуване по ефикасен и адекватен начин във всекидневни ситуации. В края на курса обучаемите са способни да общуват по познати теми, да разказват лични преживявания, да описват чувства, събития и случки; разполагат с достатъчно лексика и езикови средства, за да могат да обсъждат теми, като семейство, свободно време и интереси, работа, пътувания, актуални събития.

Средният курс (B2.1 – B2.2 – B2.3) дава нужните знания за водене, без особени трудности, на разговор с носители на езика, във формални и неформални ситуации; позволява спонтанно и свободно участие в обсъждане на теми, разбиране на основни моменти от различни по вид текстове, аргументирано излагане и поддържане на собствено мнение, съставяне на ясен и завършен текст с различна тематика.

Нивото за напреднали (C1.1 – C1.2) дава възможност на курсистите да разбират широка гама от сложни и дълги текстове, извличайки и техния преносен смисъл; обучаемите се изразяват свободно, използват езика по гъвкав и подходящ начин за социални, академични и професионални цели, пишат ясен и добре структуриран подробен текст на теми от професионалната им сфера, владеят разнообразна лексика и умения за строен и свързан изказ.

Нивото за усъвършенстване (C2.1 – C2.2) е предназначен за владеещи много добре италиански език. На края на курса те разбират с лекота практически всичко, което чуват и четат, умеят да препредават информация от различни източници, изразяват се свободно и с точност по специфични теми, долавят смисъла и различните нюанси в речта и в особено сложни и напрегнати ситуации, владеят разнообразието от езикови регистри и прилагат правилата за устно и писмено общуване на италиански език.

NB. Кандидати, които вече имат познания по италиански език и желаят да продължат обучението си в Института, ще бъдат включени в курсовете след полагане на входящ тест. Входящият тест се заплаща на място (10.00 лв) и цената му не се приспада от таксата. Тестът се провежда всяка сряда от 17,00 до 19,00 ч. след предварително записване на тел. 02/ 981 26 04.

Всеки курсист, който редовно е посещавал часовете (поне 75%), при поискване получава удостоверение.

Преместването в друга група е разрешено, когато е налице основателна причина, мотивирана с документ.

Италианският културен институт си запазва правото да заменя или да редува преподавателите по време на учебната година.

Всички класни стаи са оборудвани с аудио-визуална техника, като видео, DVD и шрайбпроектори.


Преподаватели
Преподавателският екип на Института е съставен от високо квалифицирани италиански и български преподаватели, специализирани в преподаването на италиански език на чужденци и натрупали необходимия педагогически опит, чувство за отговорност и отдаденост.

Метод
Методът на преподаване се базира на комуникативно-ситуационния подход и използва най-съвременните способи за преподаване на италиански език на чужденци.

Предназначението на метода е да развива четирите основни езикови умения - четене, писане, слушане и говорене с помощта на текстови, аудио-визуални и мултимедийни материали, допълнени с постоянното упражнявяне на езика.

Специализирани курсове
При достатъчен брой кандидати, Институтът организира специализирани курсове (банково дело и финанси, търговия и бизнес, култура и др.).

Таксата за горепосочените курсове се определя от броя на записаните и от продължителността на курса. За посещението на тези курсове се изискват вече придобити познания по италиански език.

-

връзки | Карта | Юридическа информация | Кредити